top of page

(Part 3) Một số thuật ngữ liên quan đến thị trường chứng khoán (Stocks) ở Việt Nam

Môi giới chứng khoán: Là làm trung gian thực hiện mua, bán chứng khoán (Stocks) cho khách hàng.


Tự doanh chứng khoán: Việc công ty chứng khoán mua, bán chứng khoán cho chính mình.


Bảo lãnh phát hành chứng khoán: Việc cam kết với tổ chức phát hành nhận mua một phần hoặc toàn bộ chứng khoán của tổ chức phát hành để bán lại hoặc mua số chứng khoán còn lại chưa được phân phối hết hoặc cố gắng tối đa để phân phối số chứng khoán cần phát hành của tổ chức phát hành.


Tư vấn đầu tư chứng khoán: Việc cung cấp cho khách hàng kết quả phân tích, báo cáo phân tích và đưa ra khuyến nghị liên quan đến việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán.


Đăng ký chứng khoán: Việc ghi nhận thông tin về tổ chức phát hành, chứng khoán của tổ chức phát hành và người sở hữu chứng khoán.


Lưu ký chứng khoán: Việc nhận ký gửi, bảo quản, chuyển giao chứng khoán cho khách hàng, giúp khách hàng thực hiện các quyền liên quan đến chứng khoán lưu ký.


Quản lý danh mục đầu tư chứng khoán: Hoạt động quản lý theo ủy thác của từng nhà đầu tư trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của nhà đầu tư.


Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán: Hoạt động quản lý trong việc mua, bán, nắm giữ chứng khoán và các tài sản khác của quỹ đầu tư chứng khoán.


Quỹ đầu tư chứng khoán: Quỹ hình thành từ vốn góp của nhà đầu tư với mục đích thu lợi nhuận từ việc đầu tư vào chứng khoán hoặc vào các tài sản khác, kể cả bất động sản, trong đó nhà đầu tư không có quyền kiểm soát hằng ngày đối với việc ra quyết định đầu tư của quỹ.


Quỹ đại chúng: Quỹ đầu tư chứng khoán thực hiện chào bán chứng chỉ quỹ ra công chúng.


Quỹ mở: Quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng phải được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.


Quỹ đóng: Quỹ đại chúng mà chứng chỉ quỹ đã chào bán ra công chúng không được mua lại theo yêu cầu của nhà đầu tư.


Quỹ thành viên: Quỹ đầu tư chứng khoán có số thành viên tham gia góp vốn từ 02 đến 99 thành viên và chỉ bao gồm thành viên là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.


Quỹ hoán đổi danh mục: Quỹ mở hình thành từ việc tiếp nhận, hoán đổi danh mục chứng khoán cơ cấu lấy chứng chỉ quỹ. Chứng chỉ quỹ hoán đổi danh mục được niêm yết và giao dịch trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán niêm yết.


Quỹ đầu tư bất động sản: Quỹ đầu tư chứng khoán được đầu tư chủ yếu vào bất động sản và chứng khoán của tổ chức phát hành là tổ chức kinh doanh bất động sản có doanh thu từ việc sở hữu và kinh doanh bất động sản tối thiểu là 65% tổng doanh thu tính trên báo cáo tài chính năm gần nhất.Theo LuatPhapVietNamTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn


댓글


bottom of page