top of page

Conditional Order/ Lệnh điều kiện: Ý nghĩa, tổng quan, ví dụ


Conditional Order, Lệnh có điều kiện
Conditional Order, Lệnh có điều kiện

Conditional Order/ Lệnh có điều kiện là gì?


Lệnh có điều kiện hay Conditional Order là lệnh bao gồm một hoặc nhiều tiêu chí được chỉ định. Nói chung các lệnh có điều kiện đề cập đến các loại lệnh phức tạp hơn được sử dụng trong các chiến lược giao dịch nâng cao.


Loại lệnh có điều kiện phổ biến nhất là lệnh giới hạn, trong đó chỉ định một mức giá cố định trên (hoặc dưới) mà việc mua (hoặc bán) không thể diễn ra, mặc dù các điều kiện khác có thể tồn tại ngoài giá, chẳng hạn như thời gian thực thi lệnh (được gọi là thời gian có hiệu lực ) hoặc nếu một lệnh khác phải được hoàn thành trước khi lệnh mới được kích hoạt.


BÀI HỌC CHÍNH

  • Lệnh có điều kiện là những lệnh sẽ chỉ được thực hiện hoặc kích hoạt trên thị trường nếu đáp ứng các tiêu chí nhất định.

  • Lệnh giới hạn, lệnh dừng, lệnh dừng giới hạn và lệnh dự phòng đều là ví dụ về lệnh có điều kiện.

  • Các lệnh không có điều kiện, chẳng hạn như lệnh thị trường, không có những hạn chế tương tự.

  • Lệnh có điều kiện không đảm bảo thực hiện toàn bộ hoặc một phần do phải đáp ứng các tiêu chí.

Lệnh có điều kiện hoạt động như thế nào


Các công ty môi giới và môi giới chiết khấu cung cấp một số lệnh có điều kiện tiêu chuẩn cho các nhà giao dịch với những tiêu chí nhất định. Các lệnh này thường sẽ là giới hạn, dừng và giới hạn dừng.


Gần như tất cả các nền tảng giao dịch sẽ có sẵn các loại lệnh điều kiện tiêu chuẩn này cho tài khoản khách hàng.


Lệnh có điều kiện có thể được sử dụng bởi tất cả các loại nhà giao dịch. Các nhà môi giới giảm giá sẽ đưa ra các điều kiện cơ bản như giới hạn, dừng và giới hạn dừng. Những nhà giao dịch cao cấp hơn sẽ tìm cách đặt lệnh có điều kiện với tiêu chí rộng hơn.


Lệnh không có điều kiện thường đề cập đến các lệnh mặc định trong đó nhà đầu tư không có mức yêu cầu cụ thể về giá cả hoặc thời gian.


Lệnh thị trường là một trong những lệnh phổ biến nhất được đặt bởi những người giao dịch mới làm quen. Các đơn đặt hàng này không có tiêu chí giá cụ thể và được đặt ở mức giá sẵn có đầu tiên được đưa ra sau khi gửi đơn đặt hàng.


Lệnh dự phòng là một loại lệnh có điều kiện cụ thể liên quan đến việc thực hiện đồng thời hai hoặc nhiều giao dịch hoặc giá hoặc việc thực hiện một chứng khoán khác. Các loại lệnh này có thể hữu ích khi đặt hai giao dịch cùng lúc hoặc khi xác định điểm dừng lỗ.


Các loại lệnh có điều kiện cụ thể như thế này bao gồm lệnh hủy một lần ( OCO ) hoặc lệnh gửi lệnh (OSO). Trong một lệnh OCO, nhiều lệnh có điều kiện có thể được đặt cùng với các lệnh khác bị hủy sau khi một lệnh đã được thực thi. Trong OSO, việc thực hiện một lệnh sẽ kích hoạt nhiều lệnh hơn được đặt.


Lệnh có điều kiện nâng cao hơn


Lệnh điều kiện nâng cao được xây dựng dựa trên các khái niệm về giới hạn, điểm dừng và giới hạn dừng. Họ cũng đưa ra các tiêu chí bổ sung cho giao dịch có thể giúp nhà giao dịch nâng cao triển khai quản lý rủi ro rộng hơn.


Các nền tảng giao dịch nâng cao như Nhà môi giới tương tác sẽ cung cấp các lệnh có điều kiện nâng cao này.


Các lệnh có điều kiện này cũng có sẵn thông qua một số nền tảng phân tích kỹ thuật phổ biến như: MetaStock, Worden TC2000, eSignal, NinjaTrader, Wave59 PRO2, EquityFeed Workstation, ProfitSource, VectorVest và INO MarketClub.


Các lệnh điều kiện nâng cao thường bao gồm một số biến có điều kiện trong quá trình gửi lệnh. Các biến số của lệnh giao dịch có thể dựa trên giá, thời gian, khối lượng, mức đệm ký quỹ, phần trăm thay đổi và hơn thế nữa.


Có thể sử dụng nhiều sự kết hợp khác nhau của các biến. Nhà giao dịch cũng có thể sử dụng toán tử để chỉ định các biến như bằng, lớn hơn hoặc nhỏ hơn.


Các lệnh điều kiện nâng cao có thể được các nhà giao dịch và nhà phân tích kỹ thuật sử dụng cho nhiều chiến lược giao dịch khác nhau.


Những lệnh này có thể giúp nhà phân tích kỹ thuật đảm bảo lợi nhuận ở một mức giá xác định. Chúng cũng có thể được các nhà quản lý danh mục đầu tư sử dụng để quản lý rủi ro.


Ví dụ


Như một ví dụ cơ bản, giả sử cổ phiếu XYZ đang giao dịch ở mức 220 USD một cổ phiếu và bạn muốn mua một ít nếu giá giảm trước khi hết ngày giao dịch.


Bạn có thể chỉ định đơn đặt hàng trong ngày với giá giới hạn để mua ở mức 215 USD. Ở đây có hai điều kiện: thứ nhất là giá mua từ $215 trở lên dựa trên lệnh giới hạn và lệnh đó sẽ có hiệu lực cho đến cuối ngày giao dịch, tại thời điểm đó lệnh sẽ bị hủy.


Trong một ví dụ nâng cao hơn, hãy xem xét một nhà phân tích kỹ thuật đang theo dõi một cổ phiếu có giá tiến gần đến đường xu hướng hỗ trợ của nó trong biểu đồ Dải bollinger.


Nếu họ cảm thấy có khả năng đảo chiều ở mức hỗ trợ, họ có thể đặt lệnh có điều kiện để mua quyền chọn mua cổ phiếu.


Lệnh có điều kiện này sẽ chủ yếu dựa trên giá cả. Do đó, lệnh sẽ bao gồm lệnh mua một quyền chọn ở một mức giá xác định khi chứng khoán cơ sở đạt đến một mức giá xác định.Theo InvestopediaTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn


Comments


bottom of page