top of page

Bản cáo bạch - Prospectus là gì? Ví dụ, Sử dụng và Cách đọc


prospectus, bản cáo bạch
prospectus, bản cáo bạch

Bản cáo bạch ( Prospectus) là gì?


Bản cáo bạch ( Prospectus) là một tài liệu chính thức được yêu cầu và nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cung cấp thông tin chi tiết về một đợt chào bán đầu tư ra công chúng. Một bản cáo bạch được đệ trình để chào bán cổ phiếu, trái phiếu và quỹ tương hỗ.


Bản cáo bạch có thể giúp các nhà đầu tư đưa ra quyết định đầu tư sáng suốt hơn vì nó chứa nhiều thông tin liên quan về khoản đầu tư hoặc chứng khoán. Trong các lĩnh vực khác ngoài đầu tư, bản cáo bạch là một tài liệu in quảng cáo hoặc mô tả một ưu đãi như trường học, doanh nghiệp thương mại, cuốn sách sắp xuất bản, v.v.


Tất cả các dạng bản cáo bạch tồn tại để thu hút hoặc thông báo cho khách hàng, thành viên, người mua hoặc nhà đầu tư.


CHÌA KHÓA RÚT RA

 • Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái yêu cầu các tổ chức phát hành chứng khoán nộp bản cáo bạch khi chào bán chứng khoán đầu tư ra công chúng.

 • Bản cáo bạch cung cấp thông tin chi tiết về khoản đầu tư/chứng khoán và đợt chào bán.

 • Bản cáo bạch quỹ tương hỗ chứa thông tin chi tiết về mục tiêu đầu tư, chiến lược, hiệu suất, chính sách phân phối, phí và quản lý quỹ.

 • Những rủi ro của khoản đầu tư thường được tiết lộ sớm trong bản cáo bạch và sau đó được giải thích chi tiết hơn sau đó trong tài liệu.

Tìm hiểu Bản cáo bạch


Các công ty muốn chào bán trái phiếu hoặc cổ phiếu ra công chúng phải nộp bản cáo bạch với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch như một phần của quy trình đăng ký. Các công ty phải nộp bản cáo bạch sơ bộ và cuối cùng, và SEC có hướng dẫn cụ thể về những gì được liệt kê trong bản cáo bạch đối với các loại chứng khoán khác nhau.


Bản cáo bạch sơ bộ là tài liệu chào bán đầu tiên do tổ chức phát hành chứng khoán cung cấp và bao gồm hầu hết các chi tiết về hoạt động kinh doanh và giao dịch.


Tuy nhiên, bản cáo bạch sơ bộ không có số lượng cổ phiếu sẽ phát hành hoặc thông tin về giá. Thông thường, bản cáo bạch sơ bộ được sử dụng để đánh giá mức độ quan tâm trên thị trường đối với chứng khoán được đề xuất.


Bản cáo bạch cuối cùng chứa đầy đủ thông tin chi tiết về đợt chào bán đầu tư ra công chúng. Bản cáo bạch cuối cùng bao gồm mọi thông tin cơ bản cuối cùng, cũng như số lượng cổ phiếu hoặc chứng chỉ sẽ được phát hành và giá chào bán.


Bản cáo bạch bao gồm một số thông tin sau:

 • Tóm tắt ngắn gọn về nền tảng và thông tin tài chính của công ty

 • Tên công ty phát hành cổ phiếu

 • Số lượng cổ phần

 • Loại chứng khoán chào bán

 • Cho dù một đề nghị là công khai hay riêng tư

 • Họ tên người đứng đầu công ty

 • Tên ngân hàng hoặc công ty tài chính thực hiện bảo lãnh phát hành

Một số công ty được phép nộp bản cáo bạch rút gọn, đây là tài liệu chứa một số thông tin giống như bản cáo bạch cuối cùng.


Một lý do khác khiến bản cáo bạch được phát hành là để thông báo cho các nhà đầu tư về những rủi ro liên quan đến việc đầu tư vào chứng khoán hoặc quỹ. Mặc dù một công ty có thể huy động vốn thông qua phát hành cổ phiếu hoặc trái phiếu, nhưng các nhà đầu tư nên nghiên cứu tình hình tài chính của công ty để đảm bảo công ty đủ khả năng tài chính để thực hiện các cam kết của mình.


Rủi ro thường được tiết lộ sớm trong bản cáo bạch và được mô tả chi tiết hơn sau này. Tuổi của công ty, kinh nghiệm quản lý, sự tham gia của ban quản lý trong kinh doanh và vốn hóa của công ty phát hành cổ phiếu cũng được mô tả. Thông tin trong bản cáo bạch cũng bảo vệ công ty phát hành trước những tuyên bố rằng thông tin thích hợp không được tiết lộ đầy đủ.


Ví dụ về Bản cáo bạch


Trong trường hợp quỹ tương hỗ, bản cáo bạch chứa thông tin chi tiết về mục tiêu của quỹ, chiến lược đầu tư , rủi ro, hiệu suất, chính sách phân phối, phí, chi phí và quản lý quỹ.


Bởi vì các khoản phí mà các quỹ tương hỗ tính lấy đi từ lợi nhuận của nhà đầu tư, nên các khoản phí được liệt kê trong bảng gần phần đầu của bản cáo bạch. Phí mua, bán và di chuyển giữa các quỹ cũng được bao gồm, giúp đơn giản hóa quá trình so sánh chi phí của các quỹ tương hỗ khác nhau.


1 đến 2% Thông thường, quỹ chi phí cao tính phí vượt quá 1,5%, trong khi quỹ chi phí thấp tính phí 1% hoặc ít hơn.

Như một ví dụ về bản cáo bạch cho đợt chào bán, PNC Financial ( PNC ) đã đệ trình bản cáo bạch lên Ủy ban Chứng khoán và Hối đoái vào năm 2019 yêu cầu phát hành nợ mới. Trái phiếu cao cấp được chào bán ra công chúng là trái phiếu hoặc kỳ phiếu để trả một khoản lãi cụ thể khi đáo hạn.


Để xem xét, các ghi chú cao cấp là chứng khoán nợ, hoặc trái phiếu, được ưu tiên hơn các ghi chú không có bảo đảm khác trong trường hợp phá sản. Ghi chú cao cấp phải được thanh toán trước nếu tài sản có sẵn trong trường hợp thanh lý công ty. Trái phiếu cấp cao trả lãi suất trái phiếu thấp hơn so với trái phiếu không có bảo đảm cấp cơ sở do khoản nợ cấp cao có mức độ an toàn cao hơn và giảm rủi ro vỡ nợ.


Dưới đây là một phần của bản cáo bạch từ mục lục, cung cấp thông tin cơ bản về đợt chào bán. Chúng ta có thể thấy các thông tin sau đây được liệt kê:


 • Chứng khoán được cung cấp, là những ghi chú cao cấp trả 3,50%

 • Ngày đáo hạn của trái phiếu là ngày 23 tháng 1 năm 2024

 • Ngày phát hành vẫn chưa được xác định

 • Tiền lãi sẽ được trả như thế nào và các mệnh giá sẽ được phát hành

 • Sử dụng số tiền thu được hoặc số tiền huy động được sẽ được sử dụng như thế nào, có thể bao gồm các hoạt động cấp vốn, trả nợ hoặc mua lại cổ phiếu

Tại sao Bản cáo bạch lại hữu ích cho các nhà đầu tư?

Bản cáo bạch do SEC yêu cầu cung cấp thông tin chi tiết quan trọng về khoản đầu tư chào bán cho các nhà đầu tư. Nó cung cấp thông tin cho công chúng về rủi ro đầu tư và tổng hợp thông tin có giá trị về khoản đầu tư cũng như công ty được đầu tư.


Biết loại và mức độ rủi ro liên quan là một cân nhắc quan trọng đối với các nhà đầu tư sao cho những chi tiết đó thường được tiết lộ sớm trong bản cáo bạch và sau này một cách chi tiết. Điều kiện tài chính của công ty đằng sau khoản đầu tư cũng rất quan trọng vì các nhà đầu tư muốn đảm bảo rằng công ty có đủ khả năng tài chính để thực hiện các cam kết của mình.


Thông tin gì là thông thường trong một bản cáo bạch?

Một bản cáo bạch bao gồm các thông tin thích hợp như một bản tóm tắt ngắn gọn về nền tảng của công ty và thông tin tài chính. Tên của công ty và hiệu trưởng của nó, tuổi của công ty, kinh nghiệm quản lý và sự tham gia của quản lý trong kinh doanh. Ngoài ra, số lượng cổ phiếu được phát hành, loại chứng khoán được chào bán, đợt chào bán là công khai hay riêng lẻ và tên của các ngân hàng hoặc công ty tài chính thực hiện bảo lãnh phát hành cũng được liệt kê.


Sự khác biệt giữa Bản cáo bạch sơ bộ và Bản cáo bạch cuối cùng là gì?

Bản cáo bạch sơ bộ là tài liệu chào bán đầu tiên do tổ chức phát hành chứng khoán cung cấp và bao gồm hầu hết các chi tiết về hoạt động kinh doanh và giao dịch. Tuy nhiên, bản cáo bạch sơ bộ không có số lượng cổ phiếu sẽ phát hành hoặc thông tin về giá. Thông thường, bản cáo bạch sơ bộ được sử dụng để đánh giá mức độ quan tâm trên thị trường đối với chứng khoán được đề xuất.

Bản cáo bạch cuối cùng chứa đầy đủ thông tin chi tiết về đợt chào bán đầu tư ra công chúng. Bản cáo bạch cuối cùng bao gồm bất kỳ thông tin cơ bản cuối cùng nào, cũng như số lượng cổ phiếu hoặc chứng chỉ sẽ được phát hành và giá chào bán.


Điểm mấu chốt


Nói chung, bản cáo bạch là một tài liệu cung cấp thông tin chi tiết về một đợt chào bán được cung cấp cho công chúng. Thông thường hơn, bản cáo bạch là một tài liệu chính thức được yêu cầu và nộp cho Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) cung cấp thông tin chi tiết về một đợt chào bán đầu tư ra công chúng.


Các nhà đầu tư sử dụng bản cáo bạch để tìm hiểu thông tin chi tiết về công ty và cổ phiếu của công ty giống như nhà tuyển dụng sử dụng sơ yếu lý lịch để tìm hiểu chi tiết về ứng viên cho một công việc. Các chủ đề được đề cập trong bản cáo bạch bao gồm rủi ro, lịch sử tài chính, mô tả về đội ngũ quản lý, giá trị và số lượng chứng khoán, đợt chào bán là công khai hay tư nhân, số lượng cổ phiếu chào bán và cách sử dụng tiền đầu tư.Theo InvestopediaTheo dõi tiếp các bài viết của chúng tôi tại www.finverse.vn
Comentários


bottom of page