​CHÍNH SÁCH QUYỀN RIÊNG TƯ

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/4/2020

 

Master Traders (trong phần sau của văn bản sẽ xưng là "chúng tôi" hoặc "của chúng tôi ") là người điều hành trang web www.mastertraders.vn  (trong phần sau của văn bản sẽ gọi là “Dịch vụ”).

 

Trang này thông báo cho bạn các chính sách của chúng tôi về việc thu thập, sử dụng và tiết lộ dữ liệu cá nhân khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi và các lựa chọn bạn đã liên kết với dữ liệu đó.

 

Chúng tôi sử dụng dữ liệu của bạn để cung cấp và cải thiện Dịch vụ. Bằng cách sử dụng Dịch vụ, bạn đồng ý với việc chúng tôi thu thập và sử dụng thông tin theo chính sách này. Trừ khi được quy định khác trong Chính sách Quyền riêng tư này, các điều khoản được sử dụng trong Chính sách quyền riêng tư này có cùng ý nghĩa như trong Điều khoản và điều kiện của chúng tôi, có thể truy cập ở www.mastertraders.vn .

Thu nhập và sử dụng thông tin

Chúng tôi thu nhập một số loại thông tin khác nhau cho các mục đích khác nhau để cung cấp và cải thiện Dịch vụ.

Các dữ liệu được thu thập

Dữ liệu cá nhân

 

Khi sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, chúng tôi có thể yêu cầu bạn cung cấp cho chúng tôi thông tin nhận dạng cá nhân nhất định có thể được sử dụng để liên hệ hoặc nhận dạng bạn ("Dữ liệu cá nhân"). Thông tin nhận dạng cá nhân có thể bao gồm, nhưng không giới hạn:

 

 • Họ và Tên

 • Số điện thoại

 • Địa chỉ Email

 • Giới tính

 • Ngày sinh

 • Vùng miền

 • Cookies và cách sử dụng dữ liệu​

Hành vi người dùng

Chúng tôi cũng có thể thu thập thông tin về cách Dịch vụ được truy cập và sử dụng ("Hành vi người dùng"). Dữ liệu sử dụng này có thể bao gồm thông tin như địa chỉ Giao thức Internet của máy tính bạn (ví dụ: địa chỉ IP), loại trình duyệt, phiên bản trình duyệt, các trang Dịch vụ của chúng tôi mà bạn truy cập, thời gian và ngày bạn truy cập, khoảng thời gian bạn dành cho các trang đó, Unique ID (ID định danh để phân biệt thiết bị) và dữ liệu chẩn đoán khác.

Theo dõi và Dữ liệu Cookies

Chúng tôi sử dụng cookies và các công nghệ theo dõi tương tự để theo dõi hoạt động trên Dịch vụ của mình và giữ một số thông tin nhất định.

 

Cookies là các tệp có lượng dữ liệu nhỏ, có thể bao gồm một Unique ID ẩn danh. Cookies được gửi đến trình duyệt của bạn từ một trang web và được lưu trữ trên thiết bị của bạn. Các công nghệ theo dõi cũng được sử dụng là beacons, thẻ và tập lệnh để thu thập và theo dõi thông tin cũng như cải thiện và phân tích Dịch vụ của chúng tôi.

 

Bạn có thể điều hướng trình duyệt của mình để từ chối tất cả các cookie hoặc cho biết khi nào cookie được gửi. Tuy nhiên, nếu bạn không chấp nhận cookie, bạn không thể sử dụng một số phần của Dịch vụ của chúng tôi.

Ví dụ các loại Cookies chúng tôi có thể dùng:

 • Session Cookies (Cookies Phiên chạy): Chúng tôi dùng loại Cookies này để điều hành Dịch vụ.

 • Preference Cookies (Cookies Tuỳ chọn ưa thích): Chúng tôi dùng loại Cookies này để ghi nhớ những tuỳ chọn ưa thích và cài đặt khác nhau của bạn.

 • Security Cookies (Cookies Bảo mật): Chúng tôi dùng loại Cookies này cho các mục đích bảo mật.

Cách sử dụng dữ liệu

Master Traders sử dụng dữ liệu thu thập được cho các mục đích khác nhau:

 • Cung cấp và duy trì Dịch vụ

 • Thông báo cho bạn về những thay đổi Dịch vụ của chúng tôi

 • Cho phép bạn tham gia sử dụng các tính năng tương tác trong Dịch vụ của chúng tôi khi bạn thao tác

 • Cung cấp dịch vụ chăm sóc và hỗ trợ khách hàng

 • Cung cấp các phân tích hoặc thông tin có giá trị để chúng tôi có thể cải thiện Dịch vụ

 • Theo dõi việc sử dụng Dịch vụ

 • Phát hiện, ngăn chặn và giải quyết các vấn đề kỹ thuật

Chuyển dữ liệu 

Thông tin của bạn, bao gồm Dữ liệu Cá nhân, có thể được chuyển đến - và được duy trì trên - các máy tính nằm ngoài tiểu bang, tỉnh, quốc gia hoặc khu vực tài phán chính phủ khác - nơi luật bảo vệ dữ liệu có thể khác với các quyền từ thẩm quyền của bạn.

Nếu bạn ở bên ngoài Việt Nam và chọn cung cấp thông tin cho chúng tôi, xin lưu ý rằng chúng tôi chuyển tất cả dữ liệu, bao gồm Dữ liệu cá nhân sang Việt Nam và xử lý dữ liệu đó tại đây.

Sự đồng ý của bạn với Chính sách Quyền riêng tư này kèm theo việc bạn gửi thông tin đó thể hiện sự đồng ý của bạn đối với việc chuyển thông tin.

Master Traders sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết một cách hợp lý để đảm bảo dữ liệu của bạn được xử lý an toàn và tuân thủ Chính sách Quyền riêng tư này và việc chuyển dữ liệu cá nhân của bạn sẽ không được phép diễn ra ở bất kì tổ chức hoặc quốc gia nào trừ khi có kiểm soát đầy đủ bao gồm cả bảo mật dữ liệu của bạn và thông tin cá nhân khác.

Tiết lộ dữ liệu

Yêu cầu pháp lý

Master Traders có thể tiết lộ Dữ liệu cá nhân của bạn với mục đích tốt vì hành động đó là cần thiết để:

 • Tuân thủ nghĩa vụ pháp lý

 • Bảo vệ và bào chữa cho các quyền hoặc tài sản của Gulf Brokers Platinum

 • Ngăn chặn hoặc điều tra các hành vi sai trái có thể liên quan tới Dịch vụ

 • Bảo vệ an toàn cá nhân của người dùng Dịch vụ hoặc cộng đồng

 • Bảo vệ khỏi trách nhiệm pháp lý

Bảo mật dữ liệu

Bảo mật dữ liệu của bạn rất quan trọng đối với chúng tôi, nhưng hãy nhớ rằng không có phương thức truyền qua Internet hoặc phương pháp lưu trữ điện tử nào an toàn 100%. Mặc dù chúng tôi cố gắng sử dụng các phương tiện thương mại (có thể chấp nhận được) để bảo vệ Dữ liệu Cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo tính bảo mật tuyệt đối của nó.

Các nhà cung cấp dịch vụ

Chúng tôi có thể sử dụng các công ty và cá nhân bên thứ ba để tạo điều kiện cho Dịch vụ ("Nhà cung cấp dịch vụ"), để cung cấp Dịch vụ thay mặt chúng tôi, hoặc để thực hiện các dịch vụ liên quan đến Dịch vụ hoặc hỗ trợ chúng tôi phân tích cách sử dụng Dịch vụ.

 

Các bên thứ ba này chỉ có quyền truy cập vào Dữ liệu Cá nhân của bạn để thực hiện các nhiệm vụ này thay mặt chúng tôi và có nghĩa vụ không tiết lộ hoặc sử dụng nó cho bất kỳ mục đích nào khác.

Liên kết đến các trang web khác

Dịch vụ của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác không do chúng tôi điều hành. Nếu bạn nhấp vào liên kết của bên thứ ba, bạn sẽ được chuyển đến trang web của bên đó. Chúng tôi khuyên bạn nên xem lại Chính sách quyền riêng tư của mỗi trang web bạn truy cập.

Chúng tôi không kiểm soát và không chịu trách nhiệm về nội dung, chính sách bảo mật hoặc thông lệ của bất kỳ trang web hoặc dịch vụ bên thứ ba nào.

Thay đổi chính sách Quyền riêng tư

Chúng tôi có thể cập nhật Chính sách Quyền riêng tư của chúng tôi theo thời gian. Chúng tôi sẽ thông báo cho bạn về bất kỳ thay đổi nào bằng cách đăng Chính sách Quyền riêng tư mới trên trang này.

 

Chúng tôi sẽ cho bạn biết qua email và/hoặc thông báo nổi bật về Dịch vụ của chúng tôi, trước khi thay đổi có hiệu lực và cập nhật "ngày bắt đầu có hiệu lực" ở đầu Chính sách Quyền riêng tư này.

 

Bạn nên xem lại Chính sách Quyền riêng tư này định kỳ để biết mọi thay đổi. Thay đổi đối với Chính sách Quyền riêng tư này có hiệu lực khi chúng được đăng trên trang này.